Kis séták - nagy célokért Kampány a környezettudatosabb életért A Karszt és Barlang Alapítvány 2010-es túrasorozata a hazai kasztok és barlangok, valamint a fenntartható fejlődés népszerűsítése céljából.
Partnereink
MKBT Logo
 
Alapító okirat

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, attól a céltól vezérelve, hogy a hazai karszt- és barlangkutatás, valamint az ezzel kapcsolatos természetvédelmi tevékenység támogatásban részesüljön létrehozza a

KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNYT.

Az Alapítvány határozatlan időre szóló, tartós közérdekű kötelezettségvállalás a karszt- és barlangkutatás szakmai, tudományos és ezzel összefüggő természetvédelmi tevékenységének szervezésére, támogatására, az ilyen tárgyú csoportos és egyéni kutatások segítésére, az országos érdekeltségű vagyon kezelésére.

 

I. Az Alapítvány neve, székhelye, célja

 

1. §. Az Alapítvány elnevezése Karszt és Barlang Alapítvány, rövidítése KBA.

2. § Az Alapítvány székhelye Budapest, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

3. §. (1) Az Alapítvány célja a magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének szervezése, finanszírozása; természetvédelmi, oktatási, népszerűsítési tevékenységet végző szervezetek és egyéni kutatók anyagi támogatása, valamint szolgáltatások nyújtásával való segítése; az eredmények közkinccsé tétele és hasznosítása, együttműködés nemzetközi szervezetekkel.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt célt különösen:

 • az MKBT és más szakmai szervezetek, egyesületek, csoportok, egyéni kutatók feltáró, dokumentációs és tudományos kutatói tevékenységének fejlesztésével, anyagi támogatásával,
 • együttműködve a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal, a csatlakozókkal és támogatókkal, hasonló célú országos és helyi alapítványokkal, barlangkutató egyesületekkel és csoportokkal illetőleg egyéni kutatókkal, külön megállapodások alapján kormányzati szervezetekkel (egyetemek, kutatóintézetek stb.), önkormányzatokkal,
 • támaszkodva a felsorolt szervezetek és személyek hatékony segítségére,
 • érdekeltségi körében szakmai intézményeket létrehozva, ilyenek létrehozásában és működtetésében közreműködve,
 • karsztjelenségek és barlangok hasznosítására létrehozott szervezetek tevékenységét segítve,
 • a karszt- és barlangkutatást, a karsztvidékek és barlangok bejárását, megismerését népszerűsítő, ezekhez kapcsolódó oktatási tevékenységek finanszírozásával,
 • valósítja meg az Alapítvány.

(3) Az Alapítvány civil szervezet, amely a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szerinti tevékenységet végez.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:
a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pontja),
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja),
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja).

Vállalt tevékenységeinek kódszáma a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 40. sz melléklete szerint: 2., 3., 4., 5., 6. és 10.

(4) Az Alapítvány politikai pártoktól független civil szervezet. Ennek biztosítása érdekében az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet:

 • párt érdekében végzett politikai tevékenységet,
 • országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítást,
 • megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítást,
 • Európai Parlament tagjának történő jelölést,
 • megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítást,
 • polgármester jelölést

nem folytat.

Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás.

 

II. Az Alapítvány vagyona, a csatlakozás feltételei

 

4. §. (1) Az Alapítvány induló vagyonát az alapító által megjelölt pénzeszközök és vagyontárgyak képezik. Ezeket az alapító a jelen okirat aláírásától számított 30 napon belül az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

(2) Az Alapítvány nyitott, közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

(3) Az Alapítványhoz csatlakozhat az a természetes személy vagy jogi személy, aki, illetve amely
a) az Alapító Okirat tartalmát elfogadja,
b) csatlakozási szándékát írásban kifejezi,
c) csatlakozási kérelmét a Kuratórium elfogadja,
d) csatlakozásával az Alapító egyetért.
A csatlakozással az Alapító által választott kuratóriumi tagok nem kerülhetnek kisebbségbe a Kuratóriumon belül. A  csatlakozó által nyújtott hozzájárulások az Alapítvány vagyonrészévé válnak.

(4) Az Alapítványt csatlakozás nélkül is bárki támogatásban részesítheti (támogató).

 

III. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználási módja

 

5. §. (1) Az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott vagyonnal gazdálkodik, feltételeket teremt céljainak megvalósításához.

(2)  Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenysége ellátására köteles fordítani. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat.

6. §. (1) Az Alapítványi vagyon és hozadéka felhasználási módjáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá a csatlakozó(k) által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt.

(2) Az Alapítványi vagyon és hozadéka felhasználási módjának tartalmát jelen okirat 3. §-ában megjelölt célok, valamint a gazdálkodási követelményeknek megfelelően kell meghatározni. E körbe tartozik különösen:

 • szolgáltatások nyújtása, ebben való részvétel,
 • kiadványok megjelentetése, illetve finanszírozása,
 • kutatások, feltárások, expedíciók szervezése, pályázat útján történő támogatása,
 • az alapítványi céllal megegyező tevékenységet folytató szervezetek pályázati úton történő támogatása,
 • a kutatásokhoz szükséges felszerelések beszerzésének segítése,
 • egyéb a Kuratórium eseti döntésén alapuló támogatás.

A támogatás – a Kuratórium döntése alapján – lehet vissza nem térítendő, részben visszatérítendő vagy visszatérítendő.

(3) Az Alapítvány pénzeszközeit a Kuratórium által kiválasztott és megbízott pénzintézet kezeli.

 

IV. Az Alapítvány kezelésével megbízott szerv

 

7. §. Az Alapítvány kezelésével megbízott, legfőbb döntéshozó szerv a Kuratórium, amely az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetéséről gondoskodik, feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyona a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek a keretei között szaporodjék.

8. § (1)  Az Alapítvány öt főből (elnök, titkár, gazdasági vezető, tagok) álló Kuratóriumát – mely az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve – az Alapító jelöli ki. Az Alapító által kijelöltt Kuratórium megbízatása a kijelölést követő negyedik év június 30-ig tart.

(2) A Kuratórium tagjainak megbízatásukért díjazás nem jár, de a kuratóriumi tagsági feladataikból adódó indokolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

(3) A Kuratórium tagjává olyan magyar állampolgárságú személy jelölhető, aki nincs a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva, és a tisztséget elfogadja, továbbá az Alapítóval hozzátartozói vagy más érdekeltségi viszonyban nem áll.

(4) Nem lehet a Kuratórium tagja olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

(5) A Kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(6) A Kuratórium bármely tagját visszahívhatja az Alapító, ha
a) az Alapítvány működése nem felel meg az Alapító Okiratban foglaltaknak,
b) az Alapítvány a céljainak nem megfelelően folytatja tevékenységét,
c) a Kuratórium tagjának cselekedetei, nyilatkozatai és viselkedése nyilvánvalóan sérti az Alapítvány érdekeit,
d) a Kuratórium tagja bűncselekményt követ el.

9. § (1) Az alapító a Kuratórium tagjai sorából elnököt, titkárt és gazdasági vezetőt (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) jelöl ki. A tisztségviselőket a Kuratórium – a 8. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben – a tisztségviselői megbízatásuk időtartamának lejárta előtt visszahívhatja.

(2) Az elnök
a) egy személyben képviseli az Alapítványt és felelős a Kuratórium tevékenységéért,
b) szervezi és összehívja a Kuratórium üléseit,
c) felelős a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáért,
d) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik,
e) gazdasági, pénzügyi kötelezettségvállalásra a gazdasági vezetővel (akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott kuratóriumi taggal) együttesen jogosult.

(3) A titkár
a) segíti az elnököt feladatának elvégzésében a kuratóriumi ülések közötti időszakban,
b) vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvét, lebonyolítja a pályázatok fogadását, dokumentálását, előkészíti a kuratóriumi döntéshozatalt, a döntésnek megfelelően elkészíti a támogatottakkal kötendő szerződéseket, ellenőrzi a támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat,
c) az elnök irányítása mellett előkészíti a Kuratórium üléseit, ellátja a Kuratórium adminisztratív és titkársági feladatait,
d) a Kuratórium által meghatározott körben önálló kiadmányozási joggal rendelkezik,
e) a Kuratórium eltérő döntése hiányában – akadályoztatása, távolléte, vagy a tisztség megüresedése esetén – helyettesíti az elnököt.

(4) A gazdasági vezető
a) felelős a hatályos számviteli-, adózási-, pénzügyi jogszabályok betartásáért,
b) ellátja a könyveléssel, számvitellel, adózással és munkáltatói kérdésekkel összefüggő operatív feladatokat és teljesíti a bejelentési kötelezettségeket,
c) gondoskodik az Alapítvány pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak az elkészítéséről,
d) helyettesítésére a Kuratórium által kijelölt személy jogosult.

10.§ (1) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Az ülések megtarthatóak a kuratóriumi tagok és meghívottak személyes jelenlétével és internet igénybevételével is. Az ülés meghívójának tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések időpontját, helyszínét, napirendjét,. Az üléseket az elnök hívja össze és a Kuratórium tagjait, tisztségviselőit az ülést megelőzően legalább hét nappal korábban írásban értesíti. Az értesítés elektronikus úton is történhet. Ez utóbbi esetben a meghívó akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt a kuratóriumi tagok, illetve a meghívottak írásban (akár elektronikusan is) visszaigazolták.

(2) A Kuratórium ülései nyilvánosak, a Kuratórium elnöke azonban a Kuratórium tagjain kívül, a témában érintett személyeket külön is meghívhat.  A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint felének részvétele biztosított. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza, s a határozat érvényességéhez az ülésen résztvevő tagok több mint felének az egyező szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A Kuratórium döntéseiről az érintettek postai úton értesülnek, a nyilvánosságra hozatal az alapító által kéthavonta megjelentetett Tájékoztatóban útján és az Alapítvány mindenkor érvényes honlapján történik.

(4) A Kuratórium kizárólagos hatáskörű feladata az Alapítvány működéséről szóló éves beszámló, pénzügyi mérleg és közhasznúsági jelentés elkészítése, illetve elfogadása. Az éves beszámolóról, a pénzügyi mérlegről és a közhasznúsági jelentésről a Kuratórium nyílt szavazással határoz. A határozat érvényességéhez a Kuratórium jelenlévő tagjai több mint felének egyetértő szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az éves beszámolóról, a pénzügyi mérlegről és a közhasznúsági jelentésről a Kuratórium az alapítót küldöttközgyűlésen tájékoztatja. Ezeket a dokumentumokat az alapító „Tájékoztató” lapjában és az Alapítvány mindenkor érvényes honlapján hozza nyilvánosságra.

(5) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1.pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

V. Vegyes rendelkezések

 

11.§ (1) A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a titkár ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

(2) A Kuratórium működésének írott és adathordozón rögzített dokumentumait az Alapítvány a székhelyén levő irat- és dokumentációtárban őrzi.

(3) Az Alapítvány szolgáltatásai, a működésével kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak, és bárki által megtekinthetők. Ez a betekintés csak adat- és személyiségvédelmi okokból korlátozható.

12. §. Az Alapító Okiratot az alapító a Ptk. 74/B (5) 3:393. § szerint módosíthatja.

13. §. Az Alapítvány megszűnése történhet jogutódlással és jogutódlás nélkül. A kuratórium dönt arról, hogy jogutódlással a Alapítvány oly módon szűnik meg, hogy más civil szervezetbe beolvad, vagy azzal egyesül.

Amennyiben a kuratórium jogutód nélküli megszűnésről dönt fizetésképtelenség esetét kivéve, végelszámolásnak van helye. A végelszámolás lefolytatására a 2011. évi CLXXV. törvény 9-9/A-I § az irányadók.

A végelszámolás tárgya a civil szervezetnek az a vagyona, amellyel a civil szervezet a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott vagyont.

A hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyont - a Kuratórium döntése alapján – a karszt és barlangkutatási, illetve ezzel összefüggő természetvédelmi célra kell fordítani, a tagok között nem osztható fel.

14. §. Az Alapítvány a Fővárosi Bíróságnál nyilvántartásba vételre köteles, a jogi személyiségét ezzel nyeri el.

15. §. Mindazon kérdésekre, amelyek az Alapító Okiratban szabályozásra nem kerültek, a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), a Kszt.,  illetve más vonatkozó és hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Ezt a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2014. április 26-án megtartott Közgyűlése elfogadta.

Budapest, 2014. április 26.

Új Magyarország Fejlesztési Terv és EU Logo A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Közreműködő Szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság; 1134 Budapest, Váci út 45. www.kvvmfi.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.hu
Kapcsolat | © Copyright 2010. Karszt és Barlang Alapítvány | Oldaltérkép